Elpriskompensation

Elpriskompensation avseende elförbrukning december 2021 – februari 2022

 

  • Den statliga elpriskompensationen sker för tre månader; december 2021, januari 2022 respektive februari 2022 till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft varje månad. Näringsidkare berörs ej. Modellen är utformad som en trappa i tretton steg och börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh upp till 2000 kWh.
  • Som mest kan man få totalt 2000 kronor per månad för december, januari och februari (totalt max 6000 kronor). Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Se tabell nedan.
  • Kompensationen ska ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att hushållen behöver ansöka om det. Kompensationen kommer att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen.
  • Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd.
  • Staffanstorps Energi AB kommer att kreditera berörda kunder på elnätsfakturan som tillverkas i början av april, vilket innebär ett tillgodo som syns på elnätsfakturan och minskar den summa som kunden ska betala. Eventuellt kvarvarande tillgodo överförs till kommande fakturor.
  • För mer information se:

    Förordning (2022:133) om elpriskompensation Svensk författningssamling 2022:2022:133 t.o.m. SFS 2022:226 – Riksdagen

  • Gällande kunder med solcellsanläggning/microproduktion: Ett programfel har uppmärksammats som innebär att elproduktionen felaktigt har dragits av från konsumtionen vid beräkning av storleken på elpriskompensationen. Programleverantören jobbar för fullt med en lösning på problemet, så att rätt elpriskompensation ska erhållas.

 

 

Förbrukning i kilowattimmar avrundat nedåt till närmaste heltal (per månad) Elpriskompensation i kronor (per månad)
700-899 100
900-999 200
1000-1099 300
1100-1199 400
1200-1299 500
1300-1399 700
1400-1499 900
1500-1599 1100
1600-1699 1300
1700-1799 1500
1800-1899 1700
1900-1999 1900
2000- 2000

Fjärrvärmeavbrott

Staffanstorps Energi kommer den 13:e april med start klockan 10:00 tillfälligt bryta elleveransen till fjärrvärmeverket i Staffanstorp.

Detta beror på de kommer ansluta en ny kund i närliggande område, vars elnätsstation är av äldre modell, och därför måste de bryta strömmen helt för att kunna göra jobbet på ett säkert sätt.

 

Från och med denna tidpunkt och fram till och med klockan 13:00 samma dag kommer fjärrvärmeleveranserna till samtliga fjärrvärmekunder i Staffanstorp tillfälligt upphöra.

Läs mer på Adven:s hemsida https://adven.com/se/fjarrvarmekunder/#driftinformation

 

Statlig ersättning

Den statliga myndigheten Kammarkollegiet  arbetar med att sätta upp en administration för att kunna betala ut kompensation för företagen. Denna beräknas vara på plats under mars månad. Myndigheterna beslutar sedan om medel till elnätsföretagen baserat på deras urval av berättigade kunder och underlag avseende vilka ersättningsnivåer som är aktuella. när företagen fått beslut om medel från myndigheten kan de överföra medel till sina kunder.

När i tid kunden erhåller kompensationen kan variera. Dels beroende på handläggningstiden hos myndigheten, dels på olika företags rutiner. Elnätsföretagen har generellt   en ambition att påbörja utbetalningen under våren, om alla förutsättningar är på plats kanske redan i april.

Staffanstorps Energi har för avsikt att följa den nationella tidplanen för utbetalning som sträcker sig under perioden april t o m december 2022. När tidplan och utbetalningsförfarande har blivit helt klarlagt uppdateras denna text.

Corona-info

På grund av rådande pandemi och striktare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram nya riktlinjer inom Staffanstorps Centrum. Detta inkluderar att vi kommer att minimera fysisk nära kontakt med kunder och entreprenörer/leverantörer under perioden med striktare restriktioner från FHM. Vid akuta fel och behov av åtgärd i våra anläggningar och verksamheter kommer vi självklart att utföra vårt arbete, men våra medarbetare kommer att be kund/extern aktör att hålla behörigt avstånd till personal, minst 2 meter. I situationer där anläggning finns inomhus kommer vi att be kund/extern aktör att vistas i ett annat rum medan arbete utförs. Om inte dessa hänvisningar följs har medarbetaren rätt att lämna platsen utan att åtgärda felet/situationen. Vi hoppas på er förståelse, och att dessa åtgärder kan göra att vi tillsammans minimerar smittspridningen av covid-19.

Med anledning av återkommande elavbrott Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga

Vi har under hösten, samt början av året, tyvärr haft återkommande avbrott i områdena Särslöv/Nordanå/Djurslöv/Mölleberga med omnejd. Avbrotten har varit på vårt högspänningsnät, vilket gör att det påverkar flertal kunder och kräver större insats för att åtgärda. Varje avbrott har varit individuellt, omöjligt för oss på Staffanstorp Energi att förutspå samt svårt att åtgärda på kort tid och utan ytterligare påverkan på kunder.

Det har dock gjort att vi allt mer tydligt kunnat identifiera ett investeringsbehov i våra anläggningar som påverkar nämnda områden. Det är långsiktiga lösningar som behöver komma på plats, och det krävs planering, beställning av material samt viss utförandeperiod för att detta ska vara på plats. Vi kommer att ha ett starkt fokus på dessa områden under våren 2022.

Mycket av feedback från er kunder har handlat om otillräcklig information. I dagsläget har vi tyvärr inte en 24/7-tjänst för uppdatering av hemsida och digitalt informationsutskick till berörda kunder. Det är av högsta prioriterat att få detta på plats under våren.

Prisjustering Nättariffer 2022

Staffanstorps Energi vill informera om att vi behöver ändra priserna för våra kunder för första gången sedan 2019.

Som media har rapporterat vid flera tillfällen är osäkerheten på elmarknaden stor med rekordpriser på el både i Sverige och i Europa. Den dramatiska ökningen av elpriserna innebär att våra avgifter gentemot överliggande nät har höjts kraftigt för oss som lokalnätsbolag. Detta har stor påverkan på bolagets kostnader för elnätsavgiften 2022 och innebär att Staffanstorps Energi behöver höja samtliga elnätstariffer med 5,3 %.

Vi vill vara tydliga med att höjningen inte innebär någon ökad vinst för Staffanstorps Energi. Elnätspriset består av två delar, en fast abonnemangskostnad och en rörlig elöverföringskostnad som varierar utifrån hur mycket el du förbrukar. Både abonnemangskostnad och elöverföringskostnad kommer att öka med 5,3 %. Höjningen gäller från och med 2022-01-01.

 

Påverkar det min elnätsfaktura när på dygnet jag använder tvättmaskinen eller laddar min elbil?

Nej. Din kostnad som vanlig privatkund avseende elnätsfakturan är densamma oavsett vilken timme på dygnet du använder elen. Däremot kan din faktura avseende elhandel påverkas av tiden beroende på vilket elhandelsavtal du har. Kontakta ditt elhandelsbolag om du har frågor om ditt elhandelsavtal. Staffanstorps Energi bedriver ingen elhandel.

 

Kommer min elnätsavgift sänkas om elpriset sänks?

Det är inget vi kan svara på i dagsläget. Elpriset är en faktor som påverkar din elnätsfaktura. Andra faktorer är exempelvis förändrade priser på komponenter vi använder i elnätet och förstärkningar av befintligt elnät för att klara den generella ökningen av elanvändning som förväntas i samhället i stort

 

Staffanstorps Centrum AB 2020