Nättariffer

Ökning av rörlig avgift

Med anledning av den stora osäkerheten på elmarknaden har E.ON beslutat att höja överföringsavgiften till Staffanstorps Energis elnät från den 1 juli med 1,5 öre/kWh. Den enda orsaken till avgiftsjusteringen är det höga elpriset, och inga extra marginaler läggs på.

På grund av denna ökning behöver Staffanstorps Energi öka elnätsavgiften för förbrukning med motsvarande nivå.

Detta innebär en ökning av den rörliga avgiften på 1,5 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 juli 2022.

Ersättningen för produktion höjs med 1,1 öre/kWh från och med 1 juli 2022.

 

Vi ser en fortsatt osäkerhet i elpriserna, vilket framöver kan komma att påverka våra avgifter ytterligare. Från och med 1 januari 2023 kommer E.ON att införa rörlig överföringsavgift, vilket Staffanstorps Energi kommer att behöva ta ställning till. Vi kommer att återkomma om denna förändring under hösten.

 

Staffanstorps Energi vill informera om att vi behöver ändra priserna för våra kunder för första gången sedan 2019.

Som media har rapporterat vid flera tillfällen är osäkerheten på elmarknaden stor med rekordpriser på el både i Sverige och i Europa. Den dramatiska ökningen av elpriserna innebär att våra avgifter gentemot överliggande nät har höjts kraftigt för oss som lokalnätsbolag. Detta har stor påverkan på bolagets kostnader för elnätsavgiften 2022 och innebär att Staffanstorps Energi behöver höja samtliga elnätstariffer med 5,3 %.

Vi vill vara tydliga med att höjningen inte innebär någon ökad vinst för Staffanstorps Energi. Elnätspriset består av två delar, en fast abonnemangskostnad och en rörlig elöverföringskostnad som varierar utifrån hur mycket el du förbrukar. Både abonnemangskostnad och elöverföringskostnad kommer att öka med 5,3 %. Höjningen gäller från och med 2022-01-01.

 Upplägg för nätavgifter

Elmarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet avseende nätavgifterna i Sverige. Detta eftersom nätbolagen lever i ett monopolförhållande. Det vill säga att ingen annan än godkänd nätägare har rätt att driva elnät inom ett visst geografiskt område (koncession).

Myndigheten har tagit fram ett antal typkunder med olika säkringsstorlek och förbrukning som jämförelse mellan nätbolagen. En vanlig kund i vårt elnät har 20A huvudsäkring och 20 000kWh i årsförbrukning (normal elvärmevilla). Det man kan konstatera är att storskaligheten (stora bolag eller privata företag) inte gör att avgifterna blir lägre i ett monopolförhållande.

 

Hur använder vi era nätavgifter?

 

Röd – Nätkostnader till stamnätet (nätavgifter) Nätkostnader som Staffanstorps Energi AB måste betala vidare till stamnätsägaren – 36 %

Gul – Investeringar elnät Förnyelse av gamla elnät samt nät i nybyggnadsområden – 25 %

Grön – Drift- och underhållskostnader elnät Underhållskostnader, det vill säga utbyte och reparation av nätdelar samt jour- och beredskapskostnader – 15 %

Blå – Kostnader för mätning, rapportering och administration Kostnader för insamling av mätvärden, hantering av den avreglerade elmarknaden samt kundtjänst, ekonomi, ledning med mera – 14 %

Grå – Energiförbrukning eget elnät Den förbrukningsenergi vi måste köpa in för det egna elnätet (energiförbrukning som finns i transformatorer, elkablar med mera) – 8 %

Svart – Skatt (22 %) – 2%

Staffanstorps Centrum AB 2020