Nättariffer

Prisjustering på din elnätsavgift

På grund av rådande omvärldsläge med hög inflation, stigande räntor, stor efterfrågan på kapacitet och kraftigt höjda priser på elnätsutrustning, har E.ON beslutat att öka deras abonnemangsavgift från och med 1 januari 2024.

På grund av detta kommer vi att göra följande prisjustering:

1. Fast avgift: Den fasta avgiften kommer att öka med 3,1 %.
2. Rörlig överföringsavgift: Den rörliga överföringsavgiften kommer att öka med 2,6 öre per kilowattimme (kWh).

Den nya avgiften börjar gälla den 1 januari 2024 och kan behöva justeras under året.

Upplägg för nätavgifter

Elmarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet avseende nätavgifterna i Sverige. Detta eftersom nätbolagen lever i ett monopolförhållande. Det vill säga att ingen annan än godkänd nätägare har rätt att driva elnät inom ett visst geografiskt område (koncession).

Myndigheten har tagit fram ett antal typkunder med olika säkringsstorlek och förbrukning som jämförelse mellan nätbolagen. En vanlig kund i vårt elnät har 20A huvudsäkring och 20 000 kWh i årsförbrukning (normal elvärmevilla). Det man kan konstatera är att storskaligheten (stora bolag eller privata företag) inte gör att avgifterna blir lägre i ett monopolförhållande.
Abonnemang sätts enligt högsta säkring, även om detta skulle vara produktionssäkring.

Produktion

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter.

När du installerar en mindre solanläggning på en villa/ett fritidsboende är du oftast mikroproducent – en mindre elproducent, som slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren. För att bli mikroproducent gäller följande krav:

  • Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere
  • Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt.

Om din anläggning är större än ovan behöver du betala en fast elnätsavgift. Denna avgift ska täcka elnätsbolagets kostnader för mätning och rapportering av inmatad el.

Du får en nätersättning för den el du matar in i vårt elnät. Se ”Nättariff produktion, ej mikro” nedan.

Staffanstorps Centrum AB 2024