Nättariffer

Minskning av rörlig avgift

E.ON har beslutat att sänka överföringsavgiften till Staffanstorps Energis elnät från den 1 juli 2023. Orsaken till avgiftsjusteringen är att elpriset nu är lägre än vad som tidigare förutspåtts.

På grund av prissänkningen kommer Staffanstorps Energi att sänka överföringsavgiften till slutkund.  Detta innebär en sänkning av den rörliga avgiften med 2,9 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 juli 2023.

Elnätspriset består av två delar, en fast abonnemangskostnad och en rörlig elöverföringskostnad som varierar utifrån hur mycket el du förbrukar.

Vi ser en fortsatt osäkerhet i elpriserna, vilket framöver kan komma att påverka våra avgifter ytterligare.

Upplägg för nätavgifter

Elmarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet avseende nätavgifterna i Sverige. Detta eftersom nätbolagen lever i ett monopolförhållande. Det vill säga att ingen annan än godkänd nätägare har rätt att driva elnät inom ett visst geografiskt område (koncession).

Myndigheten har tagit fram ett antal typkunder med olika säkringsstorlek och förbrukning som jämförelse mellan nätbolagen. En vanlig kund i vårt elnät har 20A huvudsäkring och 20 000 kWh i årsförbrukning (normal elvärmevilla). Det man kan konstatera är att storskaligheten (stora bolag eller privata företag) inte gör att avgifterna blir lägre i ett monopolförhållande.

Produktion

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter.

När du installerar en mindre solanläggning på en villa/ett fritidsboende är du oftast mikroproducent – en mindre elproducent, som slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren. För att bli mikroproducent gäller följande krav:

  • Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere
  • Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt.

Om din anläggning är större än ovan behöver du betala en fast elnätsavgift. Denna avgift ska täcka elnätsbolagets kostnader för mätning och rapportering av inmatad el.

Du får en nätersättning för den el du matar in i vårt elnät. Se ”Nättariff produktion, ej mikro” nedan.

Ersättningen för produktion ändras till 8,17 öre/kWh från och med 1 juli 2023.

Staffanstorps Centrum AB 2020