Producera egen el

Bli mikroproducent* och producera din egen el

Både privatpersoner och företag kan producera sin egen el. Antingen kan man sätta upp ett vindkraftverk på tomten eller installera solceller på taket. Idag kan man även installera ett batteri och sälja den elen, det klassas också som produktion. Vid anslutning av batteri måste man anmäla detta till elnätsbolaget, även om man har solceller sedan tidigare. Vilken metod man än väljer, är det en viktig del i utvecklingen av ett hållbart energisystem, där vi blir mindre beroende av fossila bränslen och får mer el från förnybara energikällor. Det kan också innebära ekonomiska fördelar för den som producerar el, i och med att man sänker sina elkostnader och har möjlighet att sälja eventuellt överskott.

*Mikroproducent = ger elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Du köper mer el än du säljer under ett år.

Observera att en nyanslutning kan ta upp till 2 år från anmälan till anslutning. Vi rekommenderar därför att du anlitar en auktoriserad elinstallatör så fort du vet att du har behov av en installation. Här kan du läsa mer om väntetider.

Så här gör du:

 1. Välj det produktionssätt och den leverantör som passar dig bäst.
 2. Undersök om det krävs tillstånd för att installera anläggningen.
 3. Kontakta en elektriker. Elektrikern sköter all kontakt med oss på Staffanstorps Energi.
 4. Leverantör eller elektriker skickar in en föranmälan till oss. Den ska innehålla information om din nuvarande anläggning, tekniska specifikationer över den nya anläggningen och en påskriven bilaga. Det är anmälningsplikt för batterianläggningar av alla storlekar. Detta ska också med i en föranmälan.
 5. Vi registrerar ärendet och gör en analys av hur förutsättningarna ser ut för dig. Så fort vi vet det, återkommer vi med mer information om väntetid för anslutning.
 6. Välj en elhandlare som du kan sälja ditt elöverskott till. Vid större anläggningar kan man även handla med elcertifikat som administreras av Energimyndigheten.
 7. Installera din nya produktionsanläggning. När allt är klart skickar elektrikern in en färdiganmälan till oss.
 8. Vi kommer ut till dig och byter elmätare till en dubbelriktad mätare som mäter både förbrukning och produktion.
 9. Nu kan du börja producera din egen el.

Läs mer på Solelportalen.

Du kan också läsa mer om nätnyttoersättningen som elnätsbolaget betalar ut till elproducenter. Du hittar information här.

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information.

Krav för att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Vi följer branschens standard och rekommendationer och ställer därför följande krav för att ansluta en produktionsanläggning till elnätet:

 1. Vi måste ha fått in intyg gällande växelriktaren och dess inställda skyddsfunktioner från din elinstallatör.
 2. Solcellsanläggningen måste ha en arbetsbrytare som ska finnas åtkomlig för nätägarens personal och vara blockerbar. Med blockerbar menas att man ska kunna låsa arbets- /säkerhetsbrytaren, det kan vara med hjälp av hänglås eller liknande lösning.
 3. Anläggningen ska vara kontrollerad i samband med provdriftsättning.
 4. Varselmärkning ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler. Detta av elsäkerhetsskäl.
 5. Vi hänvisar även till handboken ”Solceller – råd och regler för elinstallationen (SEK Handbok 457)” som kan beställas hos Svensk Elstandard

Varselmärkning/varningsskylt för solceller ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler enligt Installationsbestämmelserna SS 436 40 00, utgåva 3.

För att vår personal ska kunna arbeta säkert med elmätaren, ska en elkopplare finnas som frånskiljer produktionsanläggningen.

Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare. Den ska vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för elnätsföretagets personal enligt SS 436 40 00 kap. 551.7.4.

Kunden ansvarar själv för elsäkerheten inom sin anläggning.

Vi rekommenderar att kunden eller installatören, tar kontakt med oss så tidigt som möjligt för kapacitetskontroll. Vi avgör om det behövs några förstärkningsåtgärder. Kunden måste strypa effekten, alternativt vänta med att ansluta anläggningen till nätet, till dess att våra nätförstärkningar är klara.

Observera: För större anslutningar – och i de fall Staffanstorps Energi behöver förstärka nätet – kan det innebära en kostnad för kund att kunna mata ut egenproducerad el på nätet.

Staffanstorps Centrum AB 2024