Producera egen el

Bli mikroproducent* och producera din egen el

Det blir allt vanligare att både privatpersoner och företag börjar producera sin egen el. Det kan handla om att sätta upp ett vindkraftverk på tomten eller att installera solceller på taket. Oavsett vilken metod man väljer är det en viktig del i utvecklingen av ett hållbart energisystem där vi blir mindre beroende av fossila bränslen som till exempel kol och olja och får mer el från förnybara energikällor. Det kan också innebära ekonomiska fördelar för den som producerar i och med att man sänker sina elkostnader och även har möjlighet att sälja eventuellt överskott.

*Mikroproduktion = elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till 43,5 kW. Du köper mer el än du säljer under ett år.

Så här gör du

 1. Välj det produktionssätt och den leverantör som passar dig bäst.
 2. Undersök om det eventuellt krävs tillstånd för att installera anläggningen.
 3. Kontakta en elektriker. Hen kommer att sköta all kontakt med oss på Staffanstorps Energi.
 4. Leverantören eller elinstallatören kommer sedan att skicka in en föranmälan till oss. Den måste innehålla information om din nuvarande anläggning, tekniska specifikationer över den nya anläggningen och en påskriven bilaga.
 5. Välj en elhandlare som du kan sälja ditt elöverskott till. Vid större anläggningar kan man även handla med elcertifikat, dessa administreras av Energimyndigheten.
 6. Installera din nya produktionsanläggning. När allt är klart skickar elektrikern in en färdiganmälan till oss.
 7. Vi kommer ut till dig och byter elmätare till en dubbelriktad mätare som mäter både förbrukning och produktion.
 8. Nu kan du börja producera din egen el!

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på Staffanstorps Energi. Du kan även läsa mer på Solelportalen via Energimyndighetens hemsida.
Här kan du läsa mer om den så kallade nätnyttoersättningen som elnätsbolaget betalar ut till elproducenter. Nätnyttoersättning

Krav för att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Vi följer branschens standard och rekommendationer och ställer därför följande krav för att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

 1. Vi måste ha fått in intyg gällande växelriktaren och dess inställda skyddsfunktioner från elfirman.
 2. Solcellsanläggningen måste ha en arbetsbrytare som ska finnas åtkomlig för nätägarens personal och vara blockerbar.
  Med blockerbar menas att man ska kunna låsa arbets- /säkerhetsbrytaren, det kan vara med hjälp av hänglås eller liknande lösning.
 3. Anläggningen ska vara kontrollerad i samband med provdriftsättning.
 4. Varselmärkning ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler. Detta av elsäkerhetsskäl.
 5. Vidare hänvisar vi till publikationen ”Solceller – råd och regler för elinstallationen (SEK Handbok 457)” som kan beställas hos Svensk Elstandard.

Varselmärkning/varningsskylt för solceller ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler enligt Installationsbestämmelserna SS 436 40 00, utgåva 3

För att vår personal ska kunna arbeta säkert på elmätaren, ska en elkopplare finnas som frånskiljer produktionsanläggningen.
Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare, ska vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för elnätsföretagets personal enligt SS 436 40 00 kap. 551.7.4.

Kunden ansvarar själv för elsäkerheten inom sin anläggning.

Vi rekommenderar att kunden, eller du som installatör, tar kontakt med oss så tidigt som möjligt för en kapacitetskontroll. Vi avgör om det behövs några förstärkningsåtgärder. Dessvärre måste kund strypa effekten till dess att våra nätförstärkningar är klara, alternativt vänta med att ansluta anläggningen till nätet till dess att våra nätförstärkningar är klara.

Staffanstorps Centrum AB 2023