Bredband

Bredband som räcker för allt och alla.

Viktig information till dig som elnätskund


Snabb elektrifiering medför utmaningar


Under senare tid har elförsörjningen stått i fokus både i samhället i stort och inte minst för varje enskild medborgare. Det finns ett ökat intresse för till exempel både solceller och laddstolpar för elbilar, men det ökade trycket på elnätet innebär också en utmaning.

En stor del av dagens befintliga elnät är inte anpassat och byggt efter de behov i samhället som uppstått under senare år. I dag finns det mycket utrustning som man gärna vill ansluta till elnätet, men det befintliga elnätet är inte alltid dimensionerat för det ökade trycket. Staffanstorp är inte unikt i det avseendet, utan så ser det ut i många av de svenska kommunerna.

Kommunen ser en ökad efterfrågan, från främst villaägare och företag, att installera solceller eller laddstolpe till elbil, därtill har antalet värmepumpar ökat gällande uppvärmning.

Efterfrågan på solceller har närmast exploderat under det senaste året, mycket på grund av högre elkostnader.

I dagsläget finns inte kapaciteten att koppla på solceller eller installera laddstolpar till alla i den takt man önskar. Allt som ansluts påverkar elnätet. Det kan bli överbelastat i vissa områden.

Varierande väntetider
Det är svårt att säga på förhand i vilka områden risken för överbelastning finns, det beror helt enkelt på hur många i det området som till exempel vill installera solceller.

Den som i dag vill installera solceller kan till följd av detta uppleva långa väntetider. Anledningarna är att man ibland måste genomföra stora åtgärder i elnätet vilket kan fördröja installationen och en ökad global efterfråga på material leder även det till längre ledtider.

Funderar du på att installera solceller bör du först ta reda på hur det ser ut i ditt område. Väntetid kan variera mellan alltifrån tre till sex månader upp till ett par år beroende på hur elnätets kapacitet är i just ditt område.

Stora investeringar på gång
Det görs dock investeringar i elnätet; 160-200 miljoner kronor kommer att investeras under de kommande fem åren för att stärka upp stommen i det lokala elnätet. Utöver detta kommer lokala områdesinvesteringar att göras för att klara resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Under tiden behöver vi alla ha tålamod.

Strömavbrott

Gäller Bjärevägen.

Strömmen kommer att kopplas bort en kort stund fredagen den 4/11.

Avbrottet beror på en lagning av kabel.

Vi hoppas att ni har förståelse för arbetet och att detta inte skapar för stor olägenhet hos er.

Staffanstorps Centrum AB 2024