Om oss

Staffanstorps Kommunfastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som baserar sin verksamhet på att inom Staffanstorps kommun äga och förvalta kommunala fastigheter eller tomträtter. Bolaget ska primärt förse kommunens förskole- och skolverksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler. Staffanstorps Kommunfastigheter AB arbetar för att energiförbrukningen i bolagets fastigheter är så kostnadseffektiv som möjligt. Bolaget ska också ta ett helhetsansvar för de lokaler som erbjuds kommunen så att de är funktionella för avsedd verksamhet.

Förvaltningen omfattar administration, kapitalförvaltning, underhåll, reparationer och fastighetsskötsel samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Förvaltningen bedrivs i huvudsak på egna ägda fastigheter men omfattar även extern förvaltning av kommunägda fastigheter om cirka 24 000 kvm, såsom idrottsplatser, sockerbruksområdet, centrumanläggningar med mera.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har till uppgift att långsiktigt trygga kommunens försörjning av lokaler, bostäder och förvaltningsfastigheter. Den uthyrningsbara ytan gällande bostäder och verksamhetslokaler uppgår till cirka 108 000 kvm.

Staffanstorps Kommunfastigheter ABs organisation och resurser är fokuserade på rollerna som fastighetsägare, beställare och hyresvärd. Den löpande tekniska förvaltningen har gjorts till föremål för konkurrensutsättning och utförs för närvarande av externa leverantörer. Den interna förvaltningsorganisationen inriktas främst mot att utveckla och effektivisera fastighetsbeståndet och att tillgodose kundernas behov av service och stöd i deras lokalanvändning.

Fastighetsbeståndet består till största delen av verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor och service- och omsorgsfastigheter. I beståndet finns även fritidslokaler i form av badanläggningar, sporthallar med mera.

Styrelse

Styrelsen är densamma för både Staffanstorps Kommunfastigheter AB. Den består av fem ledamöter och fem suppleanter:

Christian Sonesson, ordförande
Pierre Sjöström, vice ordförande
Eric Tabich, ledamot
Margareta Pauli, ledamot
Torbjörn Lövendahl, ledamot
Carina Dilton, suppleant
Karin Palmqvist, suppleant
Laila Olsen, suppleant
Richard Olsson, suppleant
Åsa Ekstrand, suppleant

Staffanstorps Centrum AB 2020