Viktig information till dig som elnätskund


Snabb elektrifiering medför utmaningar


Under senare tid har elförsörjningen stått i fokus både i samhället i stort och inte minst för varje enskild medborgare. Det finns ett ökat intresse för till exempel både solceller och laddstolpar för elbilar, men det ökade trycket på elnätet innebär också en utmaning.

En stor del av dagens befintliga elnät är inte anpassat och byggt efter de behov i samhället som uppstått under senare år. I dag finns det mycket utrustning som man gärna vill ansluta till elnätet, men det befintliga elnätet är inte alltid dimensionerat för det ökade trycket. Staffanstorp är inte unikt i det avseendet, utan så ser det ut i många av de svenska kommunerna.

Kommunen ser en ökad efterfrågan, från främst villaägare och företag, att installera solceller eller laddstolpe till elbil, därtill har antalet värmepumpar ökat gällande uppvärmning.

Efterfrågan på solceller har närmast exploderat under det senaste året, mycket på grund av högre elkostnader.

I dagsläget finns inte kapaciteten att koppla på solceller eller installera laddstolpar till alla i den takt man önskar. Allt som ansluts påverkar elnätet. Det kan bli överbelastat i vissa områden.

Varierande väntetider
Det är svårt att säga på förhand i vilka områden risken för överbelastning finns, det beror helt enkelt på hur många i det området som till exempel vill installera solceller.

Den som i dag vill installera solceller kan till följd av detta uppleva långa väntetider. Anledningarna är att man ibland måste genomföra stora åtgärder i elnätet vilket kan fördröja installationen och en ökad global efterfråga på material leder även det till längre ledtider.

Funderar du på att installera solceller bör du först ta reda på hur det ser ut i ditt område. Väntetid kan variera mellan alltifrån tre till sex månader upp till ett par år beroende på hur elnätets kapacitet är i just ditt område.

Stora investeringar på gång
Det görs dock investeringar i elnätet; 160-200 miljoner kronor kommer att investeras under de kommande fem åren för att stärka upp stommen i det lokala elnätet. Utöver detta kommer lokala områdesinvesteringar att göras för att klara resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Under tiden behöver vi alla ha tålamod.

Strömavbrott

Gäller Bjärevägen.

Strömmen kommer att kopplas bort en kort stund fredagen den 4/11.

Avbrottet beror på en lagning av kabel.

Vi hoppas att ni har förståelse för arbetet och att detta inte skapar för stor olägenhet hos er.

VARNING!

Vi har fått uppgifter om att en person försöker få tillträde till bostäder.

De som utför uppdrag åt Staffanstorps Energi använder bilar med magnetskyltar märkta med Staffanstorps Energi.

Du har alltid rätt att kräva legitimation av den som utför arbete åt Staffanstorps Energi.

Vid osäkerhet ring 0771-250350.

 

Strömavbrott (Uppdatering)

Uppdatering 2022-08-23:
Alla hushåll har ström igen.

Uppdatering 12:18:
Nu är strömmen tillbaka till de flesta hushållen. Det är fortfarande hushåll som saknar ström i områdena runt Djurslövs och Särslöv. Strömmen är beräknad att vara tillbaka idag eftermiddag.

Det är just nu ett strömavbrott i hela Staffanstorp på grund av ett kabelbrott. Vi vet i dagsläget inte när strömmen är tillbaka.

Strömavbrott

Gäller Bjällerup, Knästorp, Vesum och Råby med omnejd.

Strömmen kommer att kopplas ifrån torsdagen den 30/6 mellan kl 08:30-16:00

Avbrottet beror på ett underhållsarbete i högspänningsnätet.

Vi hoppas att ni har förståelse för arbetet och att detta inte skapar för stor olägenhet hos er.

Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid

Det är riktigt roligt att många vill ansluta till vårt elnät just nu. Det gör dock att det tar längre tid än vanligt att få sin anslutning färdig. Även omvärldsläget, med långa leveranstider, påverkar anslutningstiderna negativt.

En elanslutning kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Elpriskompensation avseende elförbrukning mars 2022

 

  • Den statliga elpriskompensationen sker för mars 2022 till elkunder i södra Sverige baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft. Kompensationen berör kunder som är en fysisk person. Näringsidkare berörs ej. Modellen är utformad som en trappa i tio steg och börjar på en förbrukningsnivå om 400 kWh upp till 2000 kWh.

  • Som mest kan man få totalt 1000 kronor för mars. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Se tabell nedan.

  • Kompensationen ska ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att hushållen behöver ansöka om det. Kompensationen kommer att gå via elnätsbolagen som sköter ersättningen till hushållen.

  • Det är elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Kunden kan således inte välja hur stödet utbetalas. Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd.

  • Staffanstorps Energi AB kommer att redovisa ett tillgodo till berörda kunder på elnätsfakturan som tillverkas i början av juli, vilket innebär ett tillgodo som syns på elnätsfakturan och minskar den summa som kunden ska betala. Eventuellt kvarvarande tillgodo överförs till kommande fakturor.

  • För mer information se:

    Förordning (2022:389) om elpriskompensation för mars 2022 Svensk författningssamling 2022:2022:389 – Riksdagen

 

 

 

Förbrukning i kilowattimmar avrundat nedåt till närmaste heltal (mars månad) Elpriskompensation i kronor (mars månad)
400-699 100
700-999 200
1000-1199 300
1200-1399 400
1400-1599 500
1600-1699 600
1700-1799 700
1800-1899 800
1900-1999 900
2000- 1000

Prisjustering elnät 220701

Med anledning av den stora osäkerheten på elmarknaden har E.ON beslutat att höja överföringsavgiften till Staffanstorps Energis elnät från den 1 juli med 1,5 öre/kWh. Den enda orsaken till avgiftsjusteringen är det höga elpriset, och inga extra marginaler läggs på.

På grund av denna ökning behöver Staffanstorps Energi öka elnätsavgiften för förbrukning med motsvarande nivå.

Detta innebär en ökning av den rörliga avgiften på 1,5 öre/kWh för förbrukning, från och med 1 juli 2022.

Ersättningen för produktion höjs med 1,1 öre/kWh från och med 1 juli 2022.

Staffanstorps Centrum AB 2020