Installatör

Information till dig som är elinstallatör

Här hittar du allt du behöver veta hur du anmäler elarbeten och vad du behöver tänka på.

Vi börjar med en påminnelse

Ju tidigare du skickar in anmälan om elanslutningar, desto snabbare kan vi komma igång. Det är särskilt viktigt då vi behöver göra förstärkningsarbeten i elnätet för att kunna ansluta nya anläggningar.

Har din kund en fråga till oss?

Hänvisa till den här webbsidan eller be dem kontakta oss på:
Telefon: 046-280 43 00
E-post: staffanstorpsenergi@staffanstorp.se

Vad behöver din kund göra?

Vid en anslutning är det din kund ska anlita gräventreprenör på sin tomt, förlägga kabelskyddsrör med hjälp av behörig entreprenör, återställa sin mark och se till att det finns en mätarplats inklusive mätartavla och mätarskåp lättillgänglig för oss. Anläggningen ska utföras enligt SS 437 01 02.

Vad är vårt ansvar?

När kundens anläggning är klar och vi har fått en färdiganmälan från dig, drar vi vår kabel och ansluter anläggningen. Vi monterar mätare, mätutrustning och insamlingsutrustning. Vi ser även till att systemen får kontakt, så att insamlingen av mätvärden fungerar. För att kunna kommunicera med mätaren, ska den placeras närmast yttervägg där det är möjligt. Om det inte är möjligt, ska ett rör, med innerdiameter 20 mm, installeras till yttervägg för antennkabel. Det ska även finnas plats för antenn på yttervägg.

Innan du påbörjar ditt arbetet ska en för- eller färdiganmälan lämnas in till oss.
Följ nedan länk och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Skicka in uppgifterna via föranmälan.nu. När du har fått ett installationsmedgivande från oss, kan du börja din del av arbetet.

Gå till föranmälan.nu

 

Följande bestämmelser gäller i vårt nätområde:
SFS 2009:22
SFS 2007:215
ELSÄK-FS 2008:1
SS 437 01 02
SS 424 14 37
SS 436 40 00
SS 436 21 31
AMI Anslutning Mätning Installation
SEK handböcker
SEK handbok 415

Viktig information

Om du skickar in en färdiganmälan utan att anläggningen är klar eller om den inte uppfyller de föreskrifter som gäller, debiterar vi 1 000 kronor/h inklusive moms. Därefter behandlar vi ärendet när en ny anmälan kommer in till oss. Lämna in föranmälan i god tid innan önskad anslutning. På grund av begränsad kapacitet i nätet och långa leveranstider, kan hanteringen ta allt från några månader upp till 2 år. Tillfälliga anläggningar ska anmälas minst två veckor innan anslutning önskas.

Vem har ansvar vid kabelförläggning inom kunds fastighet?
Ansvarsområde SEAB Kunden genom av kunden anlitat Elinstallationsföretag
Material Arbete Material Arbete
Grävning och återfyllning inom kundens tomt X
Rör för elkablar X X
Dragtråd i rör X X
Tätning av rörgenomföring X X
Leverera och dra in elkabel i kabelskyddsrören X X
Ansluta kabeln till kundens anslutningspunkt X
Äger, bekostar och installerar mätartavla, mätarskåp och mätarledningar X X
Äger, bekostar och installerar mätare och insamlingssystem. X X

Utrymmet för servisledning och serviscentral
• Fasadskåp ska monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras vid dörrens låssida eller i samma regel som eventuellt sopskåp är fäst i. Fasadskåpet – infällt eller utanpåliggande – levereras av din elinstallatör. Betjäningsutrymme på minst 1,2 meter ska finnas framför skåpet. Elmätaren levereras och monteras av Staffanstorp Energi AB.
• Rörens innerdiameter skall vara minst 2 gånger kabelns ytterdiameter, dock minst 110 mm ytterdiameter.
• Rör typ SRN trippel väggiga typ SN8
• Elmätaren måste vara tillgänglig för SEABs personal. Skåpet får alltså inte byggas in i t.e.x. carport, uterum, bostad eller andra utrymmen.
• Draggrop vid husliv (1,0 m) och tomtgräns för att underlätta dragning.
• Röret förses md korrosionsbeständig dragtråd.
• Serviskabel får inte förläggas mer än maximalt 5 m inom byggnad. Dessutom får inkommande kabel inte förläggas genom mer än den brandcell i vilken kabeln förs in genom byggnaden.
• Rören tätas i båda ändar efter förläggning så att vatten, sand, jord eller dylikt inte kan komma in.
• Serviskabel får ej vara förlagd i eller under byggnad eller genom kryputrymme (torpargrund/kulvert)
• Vid tomtgräns ska röret vara synligt eller på annat sätt markerat 0,1 m från tomtgräns inom tom.
• Lastsäkringsbrytare med säkringslös teknik för inkommande servis ledning skall
ha tydlig instruktion för inställt strömvärde för avläsning av inställd ström. dessa ska även vara plomberbar av oss.

Serviscentral som ska anslutas med större area än >95 mm² ska vara försedd med öppningsbart chassi och delbar fläns.

Reservkraft
Om en kund vill montera reservkraft föranmäler du det till oss, det gäller även vid montering av intag av reservkraft. Vid all inkoppling är det viktigt att en reservkraftsomkopplare är installerad så att förregling sker mot vår matande serviskabel. Orsaken är att reservkraft aldrig får matas ut på elnätet.

Krav för att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Vi följer branschens standard och rekommendationer och ställer därför följande krav för att ansluta en produktionsanläggning till elnätet. Med produktion innefattar solceller, batteri och eventuell billaddare där man kan sälja elen från sin bil. Samtliga av dessa måste anmälas i föranmälan innan anslutning.

  1. Vi måste ha fått in intyg gällande växelriktaren och dess inställda skyddsfunktioner från elfirman.
  2. Solcellsanläggningen måste ha en arbetsbrytare som ska finnas åtkomlig för nätägarens personal och vara blockerbar.
    Med blockerbar menas att man ska kunna låsa arbets- /säkerhetsbrytaren, det kan vara med hjälp av hänglås eller liknande lösning.
  3. Anläggningen ska vara kontrollerad i samband med provdriftsättning.
  4. Varselmärkning ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler. Detta av elsäkerhetsskäl.
  5. Vidare hänvisar vi till publikationen ”Solceller – råd och regler för elinstallationen (SEK Handbok 457)” som kan beställas hos Svensk Elstandard.

Varselmärkning/varningsskylt för solceller ska finnas vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler enligt Installationsbestämmelserna SS 436 40 00, utgåva 3.

För att vår personal ska kunna arbeta säkert på elmätaren, ska en elkopplare finnas som frånskiljer produktionsanläggningen. Elkopplare ska vara av typen lastfrånskiljare, ska vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för elnätsföretagets personal enligt SS 436 40 00 kap. 551.7.4.

Kunden ansvarar själv för elsäkerheten inom sin anläggning.

Vi rekommenderar att kunden, eller du som installatör, tar kontakt med oss så tidigt som möjligt för en kapacitetskontroll. Vi avgör om det behövs några förstärkningsåtgärder. Dessvärre måste kund strypa effekten till dess att våra nätförstärkningar är klara, alternativt vänta med att ansluta anläggningen till nätet till dess att våra nätförstärkningar är klara.

Observera: För större anslutningar – och i de fall Staffanstorps Energi behöver förstärka nätet – kan det innebära en kostnad för kunden att kunna mata ut egenproducerad el på nätet.

Staffanstorps Centrum AB 2024