Vår historia

Staffanstorps Andelselektricitetsverk m.b.p.a som var det ursprungliga namnet på bolaget, bildades den 19 augusti 1913.

Som en förberedelse inför kommunsammanslagningen som skedde i Sverige under början av 1970-talet slogs många små eldistributioner samman. Då bildades många kommunala elbolag och ekonomiska föreningar. I slutet av 1960-talet beslöt man därför att slå samman Bjällerups Elverk och Kyrkheddinge Energiförening med Staffanstorps Andelselektricitetsverk. Det nya namnet blev Staffanstorp Elverk Ekonomiska förening.

1982 övertog Sydkraft AB (i dag E.ON) och Staffanstorps kommun samtliga andelar och bildade Staffanstorps Energiverk KB, det första och enda kommanditbolag i energibranschens historia. Sedan dess har ägarförhållandet varit 50/50 men där kommunen innehaft ordförandeposten.

1992 beslöt man att förändra bolagsformen och man bildade aktiebolaget Staffanstorps Energi AB.

1996 delades bolaget upp i två bolag för att särskilja nät från handel, detta på grund av nya villkor på den omreglerade elmarknaden. Staffanstorps Energi Försäljnings AB för handel med elenergi tillkom då.

2003 såldes Försäljningsbolagets kunder till Sydkraft AB (i dag E.ON).

2010 köpte Staffanstorps kommun samtliga aktier i Staffanstorps Energi AB och blev därmed ensam ägare av bolaget.

2011 blev Staffanstorps Energi AB ett dotterbolag i den kommunägda koncernen Staffanstorps Centrum AB.

Staffanstorps Centrum AB 2023