Reningsprocessen

I vårt reningsverk går avloppsvattnet igenom ett antal processer tills det är så pass rent att det kan släppas tillbaka till naturen:

Avloppsrening
Avloppsvattnet passerar först ett fingaller som automatiskt tar bort större fasta partiklar som papper, bindor och dylikt. Renset komprimeras och lagras i en container för borttransport. I det efterföljande luftade sandfånget avskiljs sand som pumpas till en sandavvattnare och transporteras till en container. Från sandfånget pumpas vattnet vidare till två försedimenteringsbassänger, där det finns möjlighet att avlägsna fett- och flytslam.

Biologisk rening
I dessa bassänger hjälper mikroorganismer till att minska det organiska materialet och kvävet i avloppsvattnet. I luftningsbassängerna ombildas ammoniak-kväve till nitrat (NO3-) och i de syrefria bassängerna ombildas nitrat till ren, ofarlig kvävgas som går upp i atmosfären. Biologiskt slam pumpas tillbaka i biostegets inlopp från sedimenteringsbassängerna. I det biologiska behandlingssteget har utrustning för biologisk fosforreduktion byggts in.

Kemisk rening
Det efterfällningssteg som redan finns utnyttjas för att ytterliga öka reningsgraden. Detta steg består av flocknings- och sedimenteringsbassänger. Eventuell dosering av fällningskemikalier styrs av en flödesmätare som är installerad vid utloppet. Det renade vattnet från Staffanstorps avloppsreningsverk leds till Gamlebäcken som är en av Höjeås större biflöden. Höjeå mynnar, efter att ha passerat Lund och Lomma, i Lommabukten som är en del av Öresund.

Slambehandling
Allt slam som tas ur processen, det vill säga primärslam, biologiskt överskottsslam och kemslam, förtjockas i en gemensam förtjockningsbassäng. Slamavvattningen sker i en centrifug och efter avvattning tillsätts kalk, för att därigenom stabilisera det avvattnade slammet. Slammet lagras inom reningsverkets område för att vid en senare tidpunkt kunna spridas på åkrarna.

Styrning, reglering och övervakning
Reningsverket har försetts med ett datorsystem för automatisk styrning, reglering och driftövervakning. Samtliga processer övervakas centralt av en huvuddator, placerad i kontrollrummet.

 1. Inlopp.
 2. Skruvpump.
  1. Flyttar vattnet till högre höjd i processen.
 3. Partikelrensning.
  1. Rensgaller.
   Tar bort partiklar större än 3 mm.
  2. Backup-filter.
   Handrensat galler om rensgaller slutar fungera.
 4. Renspress.
  1. Tar bort vatten från insamlade partiklar.
 5. Sandtvätt.
 6. Brännbart går till SYSAV. Grus går til tippen.
 7. Blandslamförtjockare.
 8. Slamtank.
  1. Nutriox blandas i slammet för att ta bort svavelväte och minimera lukter.
 9. Centrifug.
  1. Separerar vatten och slam. Polymer blandas i för att suga upp vatten.
 10. Kalkinblandning.
  1. Höjer PH-värdet och tar bort bakterier.
 11. Slamsilo.
 12. Utlopp.
  1. Slam till jordbruket.
 13. Sandfång.
  1. Fångar upp grus/sand.
 14. Försedimentering.
  1. Tar bort grova partiklar.
 15. Kvävereduktion.
  1. Tar bort kväve.
 16. Luftningsbassäng.
 17. Mellansedimentering.
 18. Flockningsbassäng.
  1. Al2(SO4)3, Aluminiumsulfat blandas i som tar bort fosfor.
 19. Slutsedimentering.
 20. Utlopp
  1. Renat vatten går ut i Gamlebäcken (till Gullåkra Mosse).

Staffanstorps Centrum AB 2024