Om oss

Verksamhet

Staffanstorps Centrum AB är ett av Staffanstorps kommun helägt aktiebolag som äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter. Bolaget äger Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB samt Staffanstorpshus AB. I koncernen finns även Staffanstorps Kommunfastigheter AB som ägs av Staffanstorpshus AB. Staffanstorps Centrum ABs huvudsakliga uppgifter är ägandet av dotterbolagen, att centralt sköta den gemensamma administrationen för bolagen inom koncernen och att tillhandahålla administrativa tjänster åt kommunen.

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om nya ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB. Bolaget har till uppgift att:

  • Äga och förvalta sådana aktiebolag som enligt 2 kap 7§ kommunallagen drivs för att tillhandahålla anläggningar eller tjänster åt kommuninvånarna i Staffanstorps kommun.
  • Bolaget ska vid behov tillhandahålla administrativa eller andra tjänster åt Staffanstorps kommun. Detta ska ske mot skälig marknadsmässig ersättning.
  • Bolaget ska, genom dotterbolag, erbjuda Staffanstorps kommun – mot hyra – arbetsplatser och lokaler som är ändamålsenliga och funktionella utifrån deras användning.

Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och fem suppleanter:

Christian Sonesson, ordförande
Pierre Sjöström, vice ordförande
Eric Tabich, ledamot
Margareta Pauli, ledamot
Torbjörn Lövendahl, ledamot
Carina Dilton, suppleant
Karin Palmqvist, suppleant
Laila Olsen, suppleant
Richard Olsson, suppleant
Åsa Ekstrand, suppleant

Staffanstorps Centrum AB 2024